Głogów Zen Group

Wrocław Zen Group

Wałbrzych Zen Group

Rzeszów Zen Group

Płock Zen Group

Kraków Zen Center

Katowice Zen Center

Łódź Zen Center

Gdańsk Zen Center

Warsaw Zen Center: Wu Bong Sa