Hamburg Zen Group

Shambhala Meditationszentrum

Hansastrasse 19

20149 Hamburg Germany

Phone: +49 162 6900 684